پروژه ها

ساخت و نگهداری

پروژه های طرح و ساخت EPC

تاسیسات

پروژه های ابنیه و سیویل

تهیه

پروژه های ساخت،نصب و راه اندازی

راهبری و نگهداری و تعمیرات مجموعه برج میلاد تهران

پروژه های نگهداری و تعمیرات و بهره برداری