گواهینامه عضویت در انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران