پروژه عملیات طراحی تکمیلی، تدارکات و احداث سبزه میدان شهر زنجان به روشEPC