اجرای سیستم انتقال مواد ( نرمه آهک ) و سایر کارهای مرتبط در محدوده پلنت جدید تولید آهک