پروژه نگهداری و تعمیرات و سرویس تاسیسات برقی و حفاظت از شبکه خط لوله گازرسانی و حفاظت کاتدیک و اپراتوری خطوط تلفن در دانشگاه علم و صنعت