احداث ساختمان آزمایشگاه پارک زیست فناوری خلیج فارس