نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی و ابنیه پژوهشگاه صنعت نفت ایران