بهره برداری، نگهداری و تعميرات نيروگاه جريانی ۵ مگاواتی منج