مدیریت اجرای عملیات نگهداری و تعمیر کلیه دستگاه ها و تجهیزات واحد های فرآورش یک