ساخت و نصب مخازن سوخت و ملاس، فيلترهای شنی كارخانه شكر دهخدا