بهره برداری، نگهداری و تعميرات سد و نيروگاه شهيد رجايی