عمليات توسعه و احداث سالن تولید و ساختمان های جنبی (غدیر)