نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات بانک مرکزی تهران