پروژه ساخت و نصب تجهیزات در کارخانه های ایران خودرو ، پارس خودرو و بن رو