انجام تعميرات اساسي (اورهال) برخی از تجهيزات در پتروشيمي تندگويان