استراتژی های حاکم بر فعالیت‌های شرکت عبارت اند از:

 

– توسعه دانش فنی و تخصصی

 

– ارائه قیمت رقابتی

 

– توسعه شبکه ارتباطی

 

– ایجاد فرهنگ تعهد و سازماندهی تیم مدیریت