کمک به دیگران برای احداث و نگهداری بهینه صنعت از طریق ارائه خدمات فنی و مهندسی

خدمات ما

ساخت و نگهداری

طرح و ساخت EPC

تاسیسات

ابنیه و سیویل

تهیه

ساخت،نصب و راه اندازی

راهبری و نگهداری و تعمیرات مجموعه برج میلاد تهران

نگهداری و تعمیرات و بهره برداری

کارفرمایان