پروژه نگهداری و تعمیرات و سرویس تاسیسات برقی مکانیکی و مخابراتی ساختمان های جمهوری طالقانی و گودرز بانک صادرات و ساختمان بانک توسعه صادرات ایران