پروژه تامین نیروی انسانی واحد بسته بندی و بارگیری مجتمع پتروشیمی کرمانشاه