پروژه تامین نیروی انسانی به منظور انجام خدمات نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از نیروگاه کوهرنگ