نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از سد و نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیشه