عمليات ساختماني و اجراي برج مراقبت تكنیكال بلوك و ساختمان اداري فرودگاه اروميه