انجام عملیات عایقکاری سرد خطوط و دستگاه های High risk بخش یک واحد الفین پتروشیمی فرآورش