تامین نیروی انسانی واحدهای بسته بندی و بارگیری مجتمع پتروشیمی کرمانشاه