ساخت و نصب مخازن سوخت و ملاس ، فيلترهاي شني كارخانه شكر دهخدا