سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و حفاظت از شبکه خط لوله گاز رسانی و سیستم حفاظت کاتدیک و اپراتوری خطوط تلفن در دانشگاه علم و صنعت ایران