سرویس، نگهداری و تعمیرات از تاسیسات برقی، مکانیکی و مخابراتی ساختمان های جمهوری طالقانی و گودرز بانک صادرات و ساختمان بانک توسعه صادرات ایران