خدمات استحصال مواد نفتی از حدود ۳۰۰ حلقه چاهک شرکت پالايش نفت تهران